• برابر با : Wednesday - 6 December - 2023
کل اخبار 1627

آرشیو روزانه : شهریور ۱۳, ۱۳۹۴

13شهریور
آقا معلم تو زنده ای

آقا معلم تو زنده ای

آقا معلم تو زنده ای( بیاد استاد بیژن خان بهادری) تازه به دبیرستان آمده بودیم همه ی معلم ها فارس زبان بودند وما جمع آمده از کوه ودشت ترک ولر وعرب کلاس غریبه بود، آن چادر گرد سفید که دامنه اش را بر چیده بودیم و تمام کوه ودشت پیش چشممان،دامن گسترده بود در آن […]

13شهریور
بازشناسی هویت تاریخی قشقایی با تکیه و توجه به نخبگان این ایل سرافراز

بازشناسی هویت تاریخی قشقایی با تکیه و توجه به نخبگان این ایل سرافراز

با نگاهی به پیشینه اجتماعی و سیاسی و همچنین مبارزاتی ایل بزرگ و تمدن ساز قشقایی که در تاریخ این مرزو بوم ریشه دوانیده است و هیچ گاه  با فرهنگ و کتاب بیگانه نبوده است و خوشبختانه از این حیث سرآمد اقوام ایرانی است که دلیل این مدعا چاپ سالانه ده ها کتاب و نشریات […]

13شهریور
نامه ای به اسماعیل خان صولت الدوله قشقایی

نامه ای به اسماعیل خان صولت الدوله قشقایی

بنام او “نامه ای به اسماعیل خان صولت الدوله قشقایی “ قهرمان ایلم،شکوه میهنم صولت عزیزم  سلام آن روزها که هزاران سوار در رکابت بودند آن روزها را من ندیدم!! آن روزها را که جنوب ایران با عظمت و شکوه تو معنا میشد را من ندیدم!! آن روزها را که برای استعمار پیر انگلیس لقمه‌ای  […]