• برابر با : Wednesday - 17 April - 2024
کل اخبار 1627

انگلیس دوره قاجار ایرانی ها پلیس جنوب سر پرسی سایکس ناصر دیوان کازرونی کازرون رئیسعلی دلواری یرواند آبراهامیان

03اردیبهشت
تفرقه‌اندازی میان ایرانی‌ها؛ شیوه حکومت «پلیس» انگلیسی!

تفرقه‌اندازی میان ایرانی‌ها؛ شیوه حکومت «پلیس» انگلیسی!

وقتی انگلیس اجازه داشت در ایرانِ قاجاری، پلیس انگلیسی تشکیل بدهد، دیگر چه مشکلی ممکن است داشته باشد؟ فقط مقاومت مردمی. چاره کار چه بود؟ انگلیسی‌ها تلفات زیادی دادند و بارها شکست خوردند تا چاره را یافتند؛ «تفرقه بینداز و حکومت کن»!