• برابر با : Tuesday - 16 July - 2024
کل اخبار 1627

تئاتر نمایشنامه عباس جوانمرد نمایشنامه خوانی خانه تئاتر

29آبان
راه‌یافتگان اولین دوره نمایشنامه‌خوانی در تماشاخانه جوانمرد
یلدا قشقایی با اثر از اتفاق

راه‌یافتگان اولین دوره نمایشنامه‌خوانی در تماشاخانه جوانمرد

آثار پذیرفته شده در فراخوان اولین دوره نمایشنامه‌خوانی در تماشاخانه استاد جوانمرد خانه تئاتر معرفی شدند.