• برابر با : Friday - 24 May - 2024
کل اخبار 1627

حکمرانی خوب سواحل هرمزگان محمد حسینی تختی یادداشت در خبرگزاری فارس توسعه دریامحور

21آبان
یادداشت| لزوم ارایه مدل حکمرانی مطلوب برای جنوب ایران

یادداشت| لزوم ارایه مدل حکمرانی مطلوب برای جنوب ایران

حکمرانی خوب در این مناطق جهت اجرای سیاستهای توسعه ای برای پیشرفت و رونق این مناطق مستلزم تغییر نگاه حاکمیت به سرمایه‌ها و منابع مادی و انسانی این استانها به ویژه استان عزیز هرمزگان است.