• برابر با : Sunday - 16 June - 2024
کل اخبار 1627

خبرگزاری فارس محمدعلی کرمی رئیس شورای شهر دوگنبدان ارتقاءآتش نشانی دوگنبدان به سازمان

25مهر
ارتقای آتش نشانی دوگنبدان به سازمان

ارتقای آتش نشانی دوگنبدان به سازمان

رئیس شورای شهر دوگنبدان گفت: با پیگیر ی های انجلم شده آتش نشانی دوگنبدان به سازمان آتش نشانی ارتقاء یافت.