• برابر با : Thursday - 21 September - 2023
کل اخبار 1572

صیاد شیرازی صیاد استاندار لرستان فرهاد زیویار

22فروردین
عملکرد متعهدانه صیاد شیرازی چراغی راهنما برای همه است

عملکرد متعهدانه صیاد شیرازی چراغی راهنما برای همه است

استاندار لرستان گفت: رفتار و عملکرد متعهدانه شهید سپهبد صیاد شیرازی یک چراغ رهنما است.