• برابر با : Sunday - 29 May - 2022

ماه نگار میرحاصلی ممدجو خنج عشایر ترک سرپریت خانوار

14دی
دانه دانه، رج به رج؛ روایت دست‌هایی که زیبایی می‌بافند

دانه دانه، رج به رج؛ روایت دست‌هایی که زیبایی می‌بافند

قاب پیش روی ما، روایت زندگی زن سرپریت خانواری است که از دل بحران ها و نبود حمایت ها سربرآورده است، دستانش را می ستاید و چرخ کج رفتار و ساز ناکوک روزگار را با هنرش متقاعد به کوک شدن می کند؛ او می بافد و در هر رج و بافتنی گرهی می زند از دار به دل از قلاب به قلب، یکی رو،یکی زیر؛یک سو شکست یک سو پیروزی،یکی رو یکی زیر، یک سو غم یک سو شادی.