کد خبر:4900
پ
لیگ+دو-الوند+همدان

برنامه ی کامل هفته ی اول تا یازدهم لیگ دو اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی سردار جنوب،برنامه ی بازی های هفته ی اول تا یازدهم به شرح ذیل می باشد: گروه اول گیتی پسند اصفهان- نفت امیدیه- کیمیا فرایند تهران- نفت وگاز گچساران-زاگرس یاسوج- برق جدید فارس- بعثت کرمانشاه- خلخال دشت خلخال- فولاد نوین اهواز- اروند خرمشهر- قشقایی شیراز- شهرداری اراک برنامه هفته اول خلخال دشت […]

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی سردار جنوب،برنامه ی بازی های هفته ی اول تا یازدهم به شرح ذیل می باشد:

گروه اول
گیتی پسند اصفهان- نفت امیدیه- کیمیا فرایند تهران- نفت وگاز گچساران-زاگرس یاسوج- برق جدید فارس- بعثت کرمانشاه- خلخال دشت خلخال- فولاد نوین اهواز- اروند خرمشهر- قشقایی شیراز- شهرداری اراک

برنامه هفته اول

خلخال دشت خلخال – زاگرس یاسوج

نفت وگاز گچساران – کیمیا فرایند تهران

گیتی پسند اصفهان – شهرداری اراک

فولاد نوین اهواز – نفت امیدیه

اروند خرمشهر – بعثت کرمانشاه

قشقایی شیراز – برق جدید فارس

برنامه هفته دوم

نفت وگاز گچساران – خلخال دشت خلخال

شهرداری اراک – زاگرس یاسوج

کیمیا فرایند تهران – فولاد نوین اهواز

بعثت کرمانشاه – گیتی پسند اصفهان

نفت امیدیه – قشقایی شیراز

برق جدید فارس – اروند خرمشهر

برنامه هفته سوم

خلخال دشت خلخال – شهرداری اراک

گیتی پسند اصفهان – برق جدید فارس

فولاد نوین اهواز – نفت وگاز گچساران

اروند خرمشهر – نفت امیدیه

قشقایی شیراز – کیمیا فرایند تهران

زاگرس یاسوج – بعثت کرمانشاه

برنامه هفته چهارم

نفت وگاز گچساران – قشقایی شیراز

کیمیا فرایند تهران – اروند خرمشهر

بعثت کرمانشاه – شهرداری اراک

نفت امیدیه – گیتی پسند اصفهان

برق جدید فارس – زاگرس یاسوج

فولاد نوین اهواز – خلخال دشت خلخال

برنامه هفته پنجم

خلخال دشت خلخال – بعثت کرمانشاه

گیتی پسند اصفهان –  کیمیا فرایند تهران

قشقایی شیراز – فولاد نوین اهواز

شهرداری اراک – برق جدید فارس

اروند خرمشهر – نفت و گاز گچساران

زاگرس یاسوج –  نفت امیدیه

برنامه هفته ششم

نفت وگاز گچساران – گیتی پسند اصفهان

کیمیا فرایند تهران –  زاگرس یاسوج

نفت امیدیه – شهرداری اراک

برق جدید فارس – بعثت کرمانشاه

قشقایی شیراز – خلخال دشت خلخال

فولاد نوین اهواز – اروند خرمشهر

فیروزآباد؛ تاریخ و دستبافته‌های قشقایی
مشاهده خبر...

برنامه هفته هفتم

خلخال دشت خلخال – برق جدید فارس

شهرداری اراک – کیمیا فرایند تهران

گیتی پسند اصفهان – فولاد نوین اهواز

زاگرس یاسوج – نفت و گاز گچساران

اروند خرمشهر –  قشقایی شیراز

بعثت کرمانشاه – نفت امیدیه

برنامه هفته هشتم

نفت وگاز گچساران – شهرداری اراک

نفت امیدیه – برق جدید فارس

اروند خرمشهر – خلخال دشت خلخال

قشقایی شیراز – گیتی پسند اصفهان

کیمیا فرایند تهران – بعثت کرمانشاه

فولاد نوین اهواز – زاگرس یاسوج

برنامه هفته نهم

خلخال دشت خلخال – نفت امیدیه

نفت وگاز گچساران – اروند خرمشهر

بعثت کرمانشاه – نفت و گاز گچساران

شهرداری اراک – فولاد نوین اهواز

زاگرس یاسوج – قشقایی شیراز

برق جدید فارس – کیمیا فرایند تهران

برنامه هفته دهم

نفت وگاز گچساران –  برق جدید فارس

کیمیا فرایند تهران – نفت امیدیه

فولاد نوین اهواز – بعثت کرمانشاه

قشقایی شیراز – شهرداری اراک

اروند خرمشهر – زاگرس یاسوج

گیتی پسند اصفهان – خلخال دشت خلخال

برنامه هفته یازدهم

خلخال دشت خلخال – کیمیا فرایند تهران

برق جدید فارس – فولاد نوین اهواز

شهرداری اراک – اروند خرمشهر

بعثت کرمانشاه – قشقایی شیراز

زاگرس یاسوج – گیتی پسند اصفهان

نفت امیدیه – نفت و گاز گچساران

گروه دوم
آبی پوشان اردبیل- بادران نوین تهران- – شهرداری بندر عباس-داماش رشت- نفت نوین آبادان- شهرداری ماهشهر- پتروکیان شوشتر- شهرداری کاشان-استقلال آبی ب-شهرداری ارومیه-شهرداری فومن- شهید کریمی جویبار

برنامه هفته اول

شهید کریمی جویبار-شهرداری ارومیه

شهرداری بندرعباس-داماش رشت

آبی پوشان اردبیل-شهرداری فومن

نفت نوین آبادان-شهرداری ماهشهر

ماهان شوشتر-شهرداری کاشان

استقلال آبی ب تهران-بادران نوین تهران

برنامه هفته دوم

شهرداری بندرعباس-شهید کریمی جویبار

شهرداری فومن-شهرداری ارومیه

داماش رشت- نفت نوین ابادان

شهرداری کاشان-آبی پوشان رادبیل

شهرداری ماهشهر-استقلال آبی ب تهران

بادران نوین تهران-ماهان شوشتر

برنامه هفته سوم

موسیقی پاپ آری یا خیر
مشاهده خبر...

شهید کریمی جویبار-شهرداری فومن

نفت نوین آبادان-شهرداری بندرعباس

شهرداری ارومیه-شهرداری کاشان

استقلال ابی ب تهران-داماش رشت

آبی پوشان اردبیل-بادران نوین تهران

ماهان شوشتر-شهرداری ماهشهر

برنامه هفته چهارم

نفت نوین آبادان-شهید کریمی جویبار

شهرداری کاشان-شهرداری فومن

شهرداری بندرعباس-استقلال آبی ب تهران

بادران نوین تهران-شهرداری ارومیه

داماش رشت-ماهان شوشتر

شهرداری ماهشهر-آبی پوشان اردبیل

برنامه هفته پنجم

شهید کریمی جویبار-شهرداری کاشان

استقلال ابی ب تهران-نفت نوین آبادان

شهرداری فومن-بادران نوین تهران

ماهان شوشتر-شهردار بندرعباس

شهرداری ارومیه-شهرداری ماهشهر

آبی پوشان اردبیل-داماش رشت

برنامه هفته ششم

استقلال ابی ب تهران-شهید کریمی جویبار

بادران نوین تهران-شهرداری کاشان

نفت نوین ابادان-ماهان شوشتر

شهرداری ماهشهر-شهرداری فومن

شهرداری بندرعباس-آبی پوشان اردبیل

داماش رشت-شهرداری ارومیه

برنامه هفته هفتم

شهید کریمی جویبار-بادران نوین تهران

ماهان شوشتر-استقلال آبی ب تهران

شهرداری کاشان-شهرداری ماهشهر

آبی پوشان اردبیل-نفت نوین آبادان

شهرداری فومن-داماش رشت

شهرداری ارومیه-شهرداری بندرعباس

برنامه هفته هشتم

ماهان شوشتر-شهید کریمی جویبار

شهرداری ماهشهر-بادران نوین تهران

استقلال آبی ب تهران-آبی پوشان اردبیل

داماش رشت-شهرداری کاشان

نفت نوین آبادان-شهرداری ارومیه

شهرداری ارومیه-شهرداری فومن

برنامه هفته نهم

شهید کریمی جویبار-شهرداری ماهشهر

آبی پوشان اردبیل-شهرداری ماهشهر

بادران نوین تهران-داماش رشت

شهرداری ارومیه-استقلال آبی ب تهران

شهرداری کاشان-شهرداری بندرعباس

شهرداری فومن-نفت نوین آبادان

برنامه هفته دهم

آبی پوشان اردبیل-شهید کریمی جویبار

داماش رشت-شهرداری ماهشهر

ماهان شوشتر-شهرداری ارومیه

شهرداری بندرعباس-بادران نوین تهران

استقلال ابی ب تهران-شهرداری فومن

نفت نوین آبادان-شهرداری کاشان

برنامه هفته یازدهم

شهید کریمی جویبار-داماش رشت

شهرداری ارومیه-آبی پوشان اردبیل

شهرداری ماهشهر-شهردای بندرعباس

شهرداری فومن-ماهان شوشتر

بادران نوین تهران-نفت نوین ابادن

شهرداری کاشان-استقلال آبی ب تهران

گروه سوم
آلومینیوم هرمزگان- پاس همدان- کارا شیراز- شاهین شهرداری بوشهر- نیرو زمینی تهران- کاسپین قزوین- شاهین توسعه کیش- سردار بوکان- شهرداری تبریز- هف سمنان- شاهین ماهشهر- شهرداری همدان

برنامه هفته اول

شهرداری بوشهر-آلومینیوم هرمزگان

نیروی زمینی تهران-شهرداری تبریز

کاسپین قزوین-کارا شیراز

برتری ملی حفاری اهواز مقابل قشقائی شیراز/ صدر به زردپوشان اهوازی رسید
مشاهده خبر...

هف سمنان-شاهین توسعه کیش

شاهین ماهشهر-سردار بوکان

پاس همدان-شهرداری همدان

برنامه هفته دوم

نیروی زمینی تهران-شهرداری بوشهر

کارا شیراز-آلومینیوم هرمزگان

شهرداری تبریز-هف سمنان

سردار بوکان-کاسپین قزوین

شاهین توسعه کیش-پاس همدان

شهرداری همدان -شاهین ماهشهر

برنامه هفته سوم

شهرداری بوشهر-کارا شیراز

هف سمنان-نیروی زمینی تهران

آلومینوم هرمزگان-سردار بوکان

پاس همدان-شهرداری تبریز

کاسپین قزوین-شهرداری همدان

شاهین ماهشهر-شاهین توسعه کیش

برنامه هفته چهارم

هف سمنان-شهرداری بوشهر

سردار بوکان-کارا شیراز

نیروی زمینی تهران-پاس همدان

شهرداری همدان-آلومینوم هرمزگان

شهرداری تبریز-شاهین ماهشهر

شاهین توسعه کیش-کاسپین قزوین

برنامه هفته پنجم

شهرداری بوشهر-سردار بوکان

پاس همدان-هف سمنان

کارا شیراز-شهرداری همدان

شاهین ماهشهر-نیروی زمینی تهران

آلومینوم هرمزگان-شاهین توسعه کیش

کاسپین قزوین-شهرداری تبریز

برنامه هفته ششم

پاس همدان-شهرداری بوشهر

شهرداری همدان-سردار بوکان

هف سمنان-شهرداری ماهشهر

شاهین توسعه کیش-کارا شیراز

نیروی زمینی تهران-کاسپین قزوین

شهرداری تبریز-آلومینوم هرمزگان

برنامه هفته هفتم

شهرداری بوشهر-شهرداری همدان

شاهین ماهشهر-پاس همدان

سردار بوکان-شاهین توسعه کیش

کاسپین قزوین-هف سمنان

کارا شیراز-شهرداری تبریز

آلومینوم هرمزگان-نیروی زمینی تهران

برنامه هفته هشتم

شاهین ماهشهر-شهرداری بوشهر

شاهین توسعه کیش-شهرداری همدان

پاس همدان-کاسپین قزوین

شهرداری تبریز-سردار بوکان

هف سمنان -آلومینوم هرمزگان

نیروی زمینی تهران-کارا شیراز

برنامه هفته نهم

شهرداری بوشهر-شاهین توسعه کیش

کاسپین قزوین-شهرداری ماهشهر

شهرداری همدان-شهرداری تبریز

آلومینوم هرمزگان-پاس همدان

سردار بوکان-نیروی زمینی تهران

کارا شیراز-هف سمنان

برنامه هفته دهم

کاسپین قزوین – شاهین شهرداری بوشهر

شهرداری تبریز – شاهین توسعه کیش

شاهین ماهشهر – آلومینیوم هرمزگان

نیرو زمینی تهران – شهرداری همدان

پاس همدان – کارا شیراز

هف سمنان – سردار بوکان

برنامه هفته یازدهم

شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز

آلومینیوم هرمزگان – کاسپین قزوین

شاهین توسعه کیش – نیرو زمینی تهران

کارا شیراز – شاهین ماهشهر

شهرداری همدان – هف سمنان

سردار بوکان – پاس همدان

گفتنی است بازی های لیگ دسته دوم  ۹شهریور ماه با حضور ۳۶ تیم در سه گروه آغاز می شود.

کلیدواژه : قشقایی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید